Obchodné podmienky
Zásady ochrany osob. údajov
Ako nakupovať
Partnerské servisy

Sphere

KONTAKT

František JANKECH - JaKub
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel: 0948 088 126; 0905 213 624;
predaj@pirelli-motopneu.sk
Otvorené: Po - Pia 7:00 - 17:00

FACEBOOK

Pirelli Motopneu na facebooku.

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 
TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY PLATIA PRI NÁKUPE V INTERNETOVOM OBCHODE www.pirelli-motopneu.sk, KTORÉHO PREVÁDZKOVATEĽOM JE FRANTIŠEK JANKECH - JAKUB, MALINOVSKÉHO 39,NOVÉ MESTO NAD VÁHOM , IČO: 32779755, ZAPÍSANÝ V ŽIVNOSTENSKOM REGISTRI OBVODNÉHO ÚRADU V NOVOM MESTE NAD VÁHOM  Č.  304-2892.

 OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ SÚČASŤOU UZAVRETEJ KÚPNEJ ZMLUVY MEDZI PREDÁVAJÚCIM NA JEDNEJ STRANE A KUPUJÚCIM NA STRANE DRUHEJ. VŠETKY ZMLUVNÉ VZŤAHY SÚ UZATVORENÉ V SÚLADE S PRÁVNYM PORIADKOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V PRÍPADE, ŽE JE ZMLUVNOU STRANOU SPOTREBITEĽ, RIADIA SA VZŤAHY NEUPRAVENÉ TÝMITO OBCHODNÝMI PODMIENKAMI ZÁKONOM Č. 40/1964 Z. Z., OBČIANSKY ZÁKONNÍK, ZÁKONOM Č. 250/2007 Z. Z., O OCHRANE SPOTREBITEĽA, ZÁKONOM Č. 102/2014, O OCHRANE SPOTREBITEĽA PRI PREDAJI TOVARU ALEBO POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, ZÁKONOM Č. 22/2004 Z.Z. O ELEKTRONICKOM OBCHODE, VŠETKY V PLATNOM ZNENÍ.

VYMEDZENIE POJMOV  

SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA JE KAŽDÁ ZMLUVA BEZ OHĽADU NA PRÁVNU FORMU, KTORÚ UZATVÁRA DODÁVATEĽ SO SPOTREBITEĽOM.

 DODÁVATEĽ (PREDÁVAJÚCI) JE OSOBA, KTORÁ PRI UZATVÁRANÍ A PLNENÍ SPOTREBITEĽSKEJ ZMLUVY KONÁ V RÁMCI PREDMETU SVOJEJ OBCHODNEJ ALEBO INEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI.

 KUPUJÚCI - SPOTREBITEĽ JE FYZICKÁ ALEBO PRÁVNICKÁ OSOBA, KTORÁ NAKUPUJE VÝROBKY ALEBO POUŽÍVA SLUŽBY PRE OSOBNÚ POTREBU ALEBO PRE POTREBU PRÍSLUŠNÍKOV SVOJEJ DOMÁCNOSTI.

 KUPUJÚCI - PODNIKATEĽ JE PRÁVNICKÁ OSOBA ALEBO FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ, KTORÁ KONÁ V RÁMCI PREDMETU SVOJEJ OBCHODNEJ ČINNOSTI ALEBO INEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A NAKUPUJE VÝROBKY ALEBO UŽÍVA SLUŽBY ZA ÚČELOM SVOJHO PODNIKANIA ICH ĎALŠÍM PREDAJA ČI OBCHODOVANÍM S NIMI.

 DORUČOVATEĽ JE SPOLOČNOSŤ dpd – KURIÉRSKA SPOLOČNOSŤ, KTOREJ PREDMETOM ČINNOSTÍ JE POSKYTOVANIE KURIÉRSKYCH, PREPRAVNÝCH, SKLADOVACÍCH A DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB.

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

KUPUJÚCI SI VYBERIE PRODUKT NA ZÁKLADE AKTUÁLNEJ PONUKY UVEREJNENEJ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE www.pirelli-motopneu.sk. TENTO VÝBER POTVRDÍ KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO "KÚPIŤ", VYPLNÍ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR (EMAIL, V PRÍPADE KÚPY TOVARU DORUČOVACIU ADRESU), ZVOLÍ SI POČET PRODUKTOV A VYBERIE SPÔSOB PLATBY (DOBIERKA, BANKOVÝ PREVOD, PLATBA VOPRED)

 OBJEDNÁVKY USKUTOČNENÉ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU www.pirelli-motopneu.sk SÚ ZÁVÄZNÉ. PRI ODOSLANÍ OBJEDNÁVKY KUPUJÚCI POTVRDZUJE AKTÍVNYM ODKLIKOM, ŽE SA ZOZNÁMIL A SÚHLASÍ S TÝMITO OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.

 NÁVRHOM NA UZATVORENIE ZMLUVY JE UMIESTNENIE PONÚKANÉHO TOVARU NA INTERNETOVEJ STRÁNKE www.pirelli-motopneu.sk ZMLUVA VZNIKÁ ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY KUPUJÚCIM A PRIJATÍM OBJEDNÁVKY PREDÁVAJÚCIM. TOTO PRIJATIE PREDÁVAJÚCI BEZODKLADNE POTVRDÍ NA ZADANÝ EMAIL KUPUJÚCEHO, NA VZNIK KÚPNEJ ZMLUVY VŠAK TOTO POTVRDENIE NEMÁ VPLYV. TAKTO UZATVORENÚ ZMLUVU NIE JE MOŽNÉ JEDNOSTRANNE MENIŤ.

 INFORMÁCIE O JEDNOTLIVÝCH KROKOCH VEDÚCICH K UZATVORENIU ZMLUVY VYPLÝVAJÚ Z TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENOK A KUPUJÚCI MÁ VŽDY MOŽNOSŤ PRED SAMOTNÝM ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY TÚTO SKONTROLOVAŤ, PRÍPADNE JU OPRAVIŤ.

 ZMLUVA JE UZATVÁRANÁ V SLOVENSKOM JAZYKU, AK TOMU NEBRÁNIA OKOLNOSTI NA STRANE PREDÁVAJÚCEHO ANI KUPUJÚCEHO, JE MOŽNÉ UZATVORIŤ ZMLUVU V INOM, PRE OBE STRANY ZROZUMITEĽNOM, JAZYKU.

 PREVÁDZKOVATEĽ SPOLU S TOVAROM DODÁ KUPUJÚCEMU VŠETKY NÁLEŽITÉ DOKLADY, KTORÉ SA K TOVARU VZŤAHUJÚ: FAKTÚRU ( DAŇOVÝ DOKLAD ), PRÍP. ZÁRUČNÝ LIST ( AK HO VÝROBCA POSKYTUJE ).

 KUPUJÚCI MÔŽE ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU E-MAILOM, ALEBO TELEFONICKY. PRE ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY TREBA NAPÍSAŤ ŽIADOSŤ NA ADRESU predaj@pirelli-motopneu.SK PRÍPADNE NA TEL. Č. 032/7715032

 CENY 

CENY JEDNOTLIVÝCH PRODUKTOV SÚ UVÁDZANÉ VRÁTANE DANE Z PRIDANEJ HODNOTY (DPH) VO VÝŠKE 20 % A VŠETKÝCH OSTATNÝCH DANÍ. SPOTREBITEĽ MÁ MOŽNOSŤ ZOZNÁMIŤ SA S LEHOTOU, POČAS KTOREJ JE PREDÁVAJÚCI VIAZANÝ SVOJOU PONUKOU VRÁTANE CENY.

 KONEČNÁ CENA JE UVÁDZANÁ V OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRE TESNE PRED ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY, JE UVEDENÁ VRÁTANE DPH, POPRÍPADE VŠETKÝCH OSTATNÝCH DANÍ A POPLATKOV (BALNÉ, POŠTOVNÉ...), KTORÉ MUSÍ SPOTREBITEĽ PRE ZÍSKANIE VÝROBKU ALEBO SLUŽBY ZAPLATIŤ. TÚTO CENU NIE JE MOŽNÉ PREDÁVAJÚCIM JEDNOSTRANNE MENIŤ.

 DODACIE PODMIENKY

 TOVAR, KTORÝ JE NA SKLADE, JE EXPEDOVANÝ DO NAJNESKÔR DO 2 DNÍ. TOVAR, KTORÝ NA SKLADE NIE JE, JE VŽDY OZNAČENÝ POJMOM "NA OBJEDNÁVKU" JEHO DOSTUPNOSŤ OVERÍTE DOTAZOM NA EMAIL: www.predaj@pirelli-motopneu.sk DODACIA LEHOTA TOVARU, KTORÝ NIE JE SKLADOM, SA DÁ OVERIŤ  PO ROZKLIKNUTÍ POLOŽKY. V TAKÝCH  PRÍPADOCH MÔŽE BYŤ DOHODNUTÁ AJ DLHŠIA DODACIA LEHOTA A KUPUJÚCI BUDE OBOZNÁMENÝ S TERMÍNOM DODANIA. 

TOVAR JE ZASIELANÝ PROSTREDNÍCTVOM KURIÉRSKEJ SLUŽBY DPD.

 DOPRAVA KURIÉROM DPD JE OD 1KS TOVARU A DO HMOTNOSTI 20KG V CENE 4,20€ S DPH ZA balík a PRI dobierke 6,20€ S DPH

 PLATOBNÉ PODMIENKY 

 KÚPNU CENU KUPUJÚCI ZAPLATÍ PREVÁDZKOVATEĽOVI A TO BUĎ:
 - NA DOBIERKU 
-  BANKOVÝM PREVODOM 
- PRI OSOBNOM ODBERE

 ZÁRUKA, ZÁRUČNÝ LIST ZÁRUČNÁ DOBA JE 24 MESIACOV A ZAČÍNA PLYNÚŤ OD PREVZATIA VECI KUPUJÚCIM. AK JE NA PREDÁVANEJ VECI, JEJ OBALE ALEBO NÁVODE K NEJ PRIPOJENOM VYZNAČENÁ LEHOTA NA POUŽITIE, NESKONČÍ SA ZÁRUČNÁ DOBA PRED UPLYNUTÍM TEJTO LEHOTY.

 NA ŽIADOSŤ KUPUJÚCEHO JE PREDÁVAJÚCI POVINNÝ POSKYTNÚŤ ZÁRUKU PÍSOMNOU FORMOU (ZÁRUČNÝ LIST). AK TO POVAHA VECI UMOŽŇUJE, POSTAČÍ NAMIESTO ZÁRUČNÉHO LISTU VYDAŤ DOKLAD O KÚPE.

 VYHLÁSENÍM V ZÁRUČNOM LISTE VYDANOM KUPUJÚCEMU ALEBO V REKLAME MÔŽE PREDÁVAJÚCI POSKYTNÚŤ ZÁRUKU PRESAHUJÚCU ROZSAH ZÁKONNEJ ZÁRUKY, PODMIENKY A ROZSAH TEJTO ZÁRUKY URČÍ PREDÁVAJÚCI V ZÁRUČNOM LISTE.

 ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA BEŽNÉ OPOTREBENIE, MECHANICKÉ POŠKODENIE APOD.

 PREVZATIE TOVARU 

 KUPUJÚCI MÁ POVINNOSŤ PREKONTROLOVAŤ NEPORUŠENOSŤ OBALU, ČI ZÁSIELKA NEVYKAZUJE ZJAVNÉ ZNAKY POŠKODENIA. V PRÍPADE ZISTENIA POŠKODENIA JE POTREBNÉ SPÍSAŤ ZÁPIS/PROTOKOL O POŠKODENÍ SO ZÁSTUPCOM DORUČOVATEĽA; NA ZÁKLADE TAKTO VYHOTOVENÉHO ZÁPISU DORUČENÉHO PREDÁVAJÚCEMU MÔŽE NÁSLEDNE KUPUJÚCI ODMIETNUŤ PREVZIAŤ DODANÝ TOVAR S VADOU A NÁSLEDNE SI UPLATNIŤ REKLAMÁCIU VÁD TOVARU U PREDÁVAJÚCEHO. AK KUPUJÚCI ZISTÍ POŠKODENIE ČI INÉ NEZROVNALOSTI AŽ PO PREVZATÍ ZÁSIELKY, JE POVINNÝ BEZODKLADNE KONTAKTOVAŤ PREDÁVAJÚCEHO. POKIAĽ TAK NEUROBÍ, NÁROKY NA REKLAMOVANÝCH VÁD MU BUDÚ PRIZNANÉ LEN AK PREUKÁŽE, ŽE TIETO VADY MAL TOVAR UŽ V ČASE JEHO PREVZATIA.  

V PRÍPADE, ŽE JE ZÁSIELKA PORUŠENÁ, KUPUJÚCI TOVAR NEPREVEZME A SPÍŠE S DORUČOVACOU SPOLOČNOSŤOU PROTOKOL.

 

REKLAMÁCIA A JEJ UPLATNENIE

 PREDÁVAJÚCI ZODPOVEDÁ ZA VADY, KTORÉ MÁ PREDANÁ VEC PRI PREVZATÍ KUPUJÚCIM. 

AK IDE O VADU, KTORÚ MOŽNO ODSTRÁNIŤ, MÁ KUPUJÚCI PRÁVO, ABY BOLA BEZPLATNE, VČAS A RIADNE ODSTRÁNENÁ. PREDÁVAJÚCI JE POVINNÝ VADU BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU ODSTRÁNIŤ. KUPUJÚCI MÔŽE NAMIESTO ODSTRÁNENIA VADY POŽADOVAŤ VÝMENU VECI, ALEBO AK SA VADA TÝKA LEN SÚČASTI VECI, VÝMENU SÚČASTI, AK TÝM PREDÁVAJÚCEMU NEVZNIKNÚ NEPRIMERANÉ NÁKLADY VZHĽADOM NA CENU TOVARU ALEBO ZÁVAŽNOSŤ VADY. PREDÁVAJÚCI MÔŽE VŽDY NAMIESTO ODSTRÁNENIA VADY VYMENIŤ VADNÚ VEC ZA BEZVADNÚ, AK TO KUPUJÚCEMU NESPÔSOBÍ ZÁVAŽNÉ ŤAŽKOSTI.

 AK IDE O VADU, KTORÚ NEMOŽNO ODSTRÁNIŤ A KTORÁ BRÁNI TOMU, ABY SA VEC MOHLA RIADNE UŽÍVAŤ AKO VEC BEZ VADY, MÁ KUPUJÚCI PRÁVO NA VÝMENU VECI ALEBO MÁ PRÁVO OD ZMLUVY ODSTÚPIŤ. TIE ISTÉ PRÁVA PRISLÚCHAJÚ KUPUJÚCEMU, AK IDE SÍCE O ODSTRÁNITEĽNÉ VADY, AK VŠAK KUPUJÚCI NEMÔŽE PRE OPÄTOVNÉ VYSKYTNUTIE SA VADY PO OPRAVE ALEBO PRE VÄČŠÍ POČET VÁD VEC RIADNE UŽÍVAŤ. AK IDE O INÉ NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY, MÁ KUPUJÚCI PRÁVO NA PRIMERANÚ ZĽAVU Z CENY VECI.

 PREDÁVAJÚCI JE POVINNÝ URČIŤ SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE IHNEĎ, V ZLOŽITÝCH PRÍPADOCH NAJNESKÔR DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ ODO DŇA UPLATNENIA REKLAMÁCIE, V ODÔVODNENÝCH PRÍPADOCH, NAJMÄ AK SA VYŽADUJE ZLOŽITÉ TECHNICKÉ ZHODNOTENIE STAVU VÝROBKU ALEBO SLUŽBY, NAJNESKÔR DO 30 DNÍ ODO DŇA UPLATNENIA REKLAMÁCIE. PO URČENÍ SPÔSOBU VYBAVENIA REKLAMÁCIE SA REKLAMÁCIA VYBAVÍ IHNEĎ, V ODÔVODNENÝCH PRÍPADOCH MOŽNO REKLAMÁCIU VYBAVIŤ AJ NESKÔR; VYBAVENIE REKLAMÁCIE VŠAK NESMIE TRVAŤ DLHŠIE AKO 30 DNÍ ODO DŇA UPLATNENIA REKLAMÁCIE. PO UPLYNUTÍ LEHOTY NA VYBAVENIE REKLAMÁCIE MÁ SPOTREBITEĽ PRÁVO OD ZMLUVY ODSTÚPIŤ ALEBO MÁ PRÁVO NA VÝMENU VÝROBKU ZA NOVÝ VÝROBOK. PREDÁVAJÚCI POTVRDÍ PRIJATIE REKLAMÁCIE OKAMŽITE, A VYDÁ HO SPOTREBITEĽOVI. NAJNESKÔR HO VŠAK VYDÁ SPOLU S DOKLADOM O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE. 

DOBA OD UPLATNENIA PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY AŽ DO DOBY UKONČENIA REKLAMAČNÉHO KONANIA (ODOVZDANIE OPRAVENÉHO VÝROBKU, PÍSOMNÁ VÝZVA NA PREVZATIE PLNENIA ALEBO JEJ ODÔVODNENÉ ZAMIETNUTIE) SA DO ZÁRUČNEJ DOBY NEPOČÍTA. V PRÍPADE VÝMENY VECI ZA NOVÚ, ZAČÍNA PLYNÚŤ NOVÁ ZÁRUČNÁ DOBA OD JEJ PREVZATIA.

 PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE SPOTREBITEĽOM POČAS PRVÝCH 12 MESIACOV OD KÚPY, MÔŽE PREDÁVAJÚCI VYBAVIŤ REKLAMÁCIU ZAMIETNUTÍM LEN NA ZÁKLADE PÍSOMNÉHO ODBORNÉHO POSÚDENIA; BEZ OHĽADU NA VÝSLEDOK ODBORNÉHO POSÚDENIA NEMOŽNO OD SPOTREBITEĽA VYŽADOVAŤ ÚHRADU NÁKLADOV NA ODBORNÉ POSÚDENIE ANI INÉ NÁKLADY SÚVISIACE S ODBORNÝM POSÚDENÍM.

 PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE SPOTREBITEĽOM PO 12 MESIACOCH OD KÚPY, KEĎ JU PREDÁVAJÚCI ZAMIETOL, PREDÁVAJÚCI JE POVINNÝ V DOKLADE O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE UVIESŤ, KOMU MÔŽE SPOTREBITEĽ ZASLAŤ VÝROBOK NA ODBORNÉ POSÚDENIE. AK SPOTREBITEĽ ODBORNÝM POSÚDENÍM PREUKÁŽE ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADU, MÔŽE REKLAMÁCIU UPLATNIŤ ZNOVA. POČAS VYKONÁVANIA ODBORNÉHO POSÚDENIA ZÁRUČNÁ DOBA NEPLYNIE. PREDÁVAJÚCI JE POVINNÝ SPOTREBITEĽOVI UHRADIŤ DO 14 DNÍ ODO DŇA ZNOVA UPLATNENIA REKLAMÁCIE VŠETKY NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA ODBORNÉ POSÚDENIE, AKO AJ VŠETKY S TÝM SÚVISIACE ÚČELNE VYNALOŽENÉ NÁKLADY. ZNOVA UPLATNENÚ REKLAMÁCIU NEMOŽNO ZAMIETNUŤ.

 PREDÁVAJÚCI JE POVINNÝ POTVRDENIE O UPLATNENÍ REKLAMÁCIE DORUČIŤ SPOTREBITEĽOVI IHNEĎ, AK NIE JE MOŽNÉ POTVRDENIE DORUČIŤ IHNEĎ, MUSÍ SA DORUČIŤ BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU, NAJNESKÔR VŠAK SPOLU S DOKLADOM O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE; POTVRDENIE O UPLATNENÍ REKLAMÁCIE SA NEMUSÍ DORUČOVAŤ, AK SPOTREBITEĽ MÁ MOŽNOSŤ PREUKÁZAŤ UPLATNENIE REKLAMÁCIE INÝM SPÔSOBOM. 

V PRÍPADE UPLATNENIA REKLAMÁCIE, SPOTREBITEĽ INFORMUJE PREDÁVAJÚCEHO O UPLATNENÍ PROSTREDNÍCTVOM EMAILU (PRE DOSIAHNUTIE ČO NAJRÝCHLEJŠIEHO VYBAVENIA REKLAMÁCIE) A ZAŠLE TOVAR ZABALENÝ DO OBALU VYHOVUJÚCEHO PREPRAVE SPOLU S POPISOM VADY A KÓPIOU DOKLADU O KÚPE (PRÍPADNE ZÁRUČNÝM LISTOM, AK BOL VYDANÝ) NA ADRESU PREDÁVAJÚCEHO:

 FRANTIŠEK JANKECH - JAKUB
MALINOVSKÉHO 39, 9015 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
  E-MAIL: predaj@pirelli-motopneu.SK 
 TEL.KONTAKT: +421327715032 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

KUPUJÚCI MÁ PRÁVO NA ÚHRADU NEVYHNUTNÝCH NÁKLADOV, KTORÉ MU VZNIKLI V SÚVISLOSTI S UPLATNENÍM PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY.
 POKIAĽ SPOTREBITEĽ NIE JE SPOKOJNÝ SO SPÔSOBOM, KTORÝM PREDÁVAJÚCI VYBAVIL JEHO REKLAMÁCIU ALEBO AK SA DOMNIEVA, ŽE PREDÁVAJÚCI PORUŠIL JEHO PRÁVA, MÁ MOŽNOSŤ OBRÁTIŤ SA NA PREDÁVAJÚCEHO SO ŽIADOSŤOU O NÁPRAVU. AK PREDÁVAJÚCI NA ŽIADOSŤ O NÁPRAVU ODPOVIE ZAMIETAVO ALEBO NA ŇU NEODPOVIE DO 30 DNÍ ODO DŇA JEJ ODOSLANIA, SPOTREBITEĽ MÁ PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SVOJHO SPORU PODĽA USTANOVENIA § 12 ZÁKONA Č. 391/2015 Z. Z. O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV. PRÍSLUŠNÝM SUBJEKTOM NA ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV S PREDÁVAJÚCIM FRANTIŠEK JANKECH - JAKUB JE [SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA / ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ / ÚRAD PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB] ALEBO INÁ PRÍSLUŠNÁ OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA ZAPÍSANÁ V ZOZNAME SUBJEKTOV ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV INŠPEKTORÁT SOI PRE TRENČIANSKY KRAJ, HURBANOVA 59, 911 01 TRENČÍN, EMAIL: TN@SOI.SK, VEDENOM MINISTERSTVOM HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ZOZNAM JE DOSTUPNÝ NA STRÁNKE HTTP://WWW.MHSR.SK); SPOTREBITEĽ MÁ PRÁVO VOĽBY, NA KTORÝ Z UVEDENÝCH SUBJEKTOV ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV SA OBRÁTI. SPOTREBITEĽ MÔŽE NA PODANIE NÁVRHU NA ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SVOJHO SPORU VYUŽIŤ PLATFORMU PRE RIEŠENIE SPOROV ON-LINE, KTORÁ JE DOSTUPNÁ NA WEBOVEJ STRÁNKE HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.AK PREDÁVAJÚCI NEMÔŽE SPLNIŤ SVOJE POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE MU Z KÚPNEJ ZMLUVY Z DÔVODU VYPREDANIA ZÁSOB, NEDOSTUPNOSTI TOVARU, ALEBO AK VÝROBCA, DOVOZCA ALEBO DODÁVATEĽ TOVARU DOHODNUTÉHO V KÚPNEJ ZMLUVE PRERUŠIL VÝROBU ALEBO VYKONAL TAK ZÁVAŽNÉ ZMENY, KTORÉ ZNEMOŽNILI REALIZÁCIU SPLNENIA POVINNOSTÍ PREDÁVAJÚCEHO VYPLÝVAJÚCICH Z KÚPNEJ ZMLUVY ALEBO Z DÔVODOV VYŠŠEJ MOCI ALEBO AK ANI PRI VYNALOŽENÍ VŠETKÉHO ÚSILIA, KTORÉ MOŽNO OD NEHO SPRAVODLIVO POŽADOVAŤ NIE JE SCHOPNÝ DODAŤ TOVAR ZÁKAZNÍKOVI V LEHOTE URČENEJ TÝMITO OBCHODNÝMI PODMIENKAMI ALEBO V CENE, KTORÁ JE UVEDENÁ V OBJEDNÁVKE, PREDÁVAJÚCI JE POVINNÝ O TEJTO SKUTOČNOSTI OKAMŽITE INFORMOVAŤ KUPUJÚCEHO A ZÁROVEŇ JE POVINNÝ PONÚKNUŤ KUPUJÚCEMU NÁHRADNÉ PLNENIE ALEBO MOŽNOSŤ PRE KUPUJÚCEHO ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY (STORNOVAŤ OBJEDNÁVKU). V PRÍPADE, AK KUPUJÚCI ODSTÚPI OD KÚPNEJ ZMLUVY Z DÔVODOV UVEDENÝCH V TOMTO BODE TÝCHTO REKLAMAČNÝCH A OBCHODNÝCH PODMIENOK, JE PREDÁVAJÚCI POVINNÝ VRÁTIŤ KUPUJÚCEMU UŽ ZAPLATENÚ ZÁLOHU ZA TOVAR DOHODNUTÝ V KÚPNEJ ZMLUVE V LEHOTE 14 DNÍ OD OZNÁMENIA O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY PREVODOM NA ÚČET URČENÝ KUPUJÚCIM.

 2.SPOTREBITEĽ MÁ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 102/2014 Z. Z. O OCHRANE SPOTREBITEĽA PRI PREDAJI TOVARU ALEBO POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA ZÁKLADE ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU ALEBO ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV PREDÁVAJÚCEHO A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV (ĎALEJ LEN AKO „ZÁKON“) PODĽA USTANOVENÍ § 7 A NASLEDUJÚCICH PRÁVO ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY DO 14 KALENDÁRNYCH DNI ODO DŇA PREVZATIA TOVARU. AK PREDMETOM KÚPNEJ ZMLUVY JE DODANIE TOVARU, SPOTREBITEĽ MÁ PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY AJ PRED DODANÍM TOVARU. 
 
3.SPOTREBITEĽ JE POVINNÝ, AK TOTO PRÁVO CHCE VYUŽIŤ, PÍSOMNÉ ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY OSOBNE DORUČIŤ NAJNESKÔR V POSLEDNÝ DEŇ URČENEJ LEHOTY NA KONTAKTNÚ ADRESU PREDÁVAJÚCEHO ALEBO TOTO ODSTÚPENIE ODOVZDAŤ NA POŠTOVÚ PREPRAVU NAJNESKÔR V POSLEDNÝ DEŇ LEHOTY NA ADRESU, KTORÁ JE UVEDENÁ V KONTAKTOCH. SPOTREBITEĽ JE POVINNÝ PO OZNÁMENÍ O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY ZASLAŤ ALEBO DORUČIŤ OSOBNE PREDMET ZMLUVY OD KTOREJ ODSTUPUJE SPOLU SO VŠETKOU DOKUMENTÁCIOU – NAPR. ORIGINÁLOM FAKTÚRY, NÁVODOM A INOU DOKUMENTÁCIOU K TOVARU, KTORÁ MU BOLA DORUČENÁ SPOLU S TOVAROM, NAJNESKÔR VŠAK DO 14 DNÍ ODO DŇA ODSTÚPENIA (§10 ODS. 1 ZÁKONA). ODPORÚČAME KUPUJÚCIM ABY SI VYHOTOVILI PRE VLASTNÚ POTREBU KÓPIU FAKTÚRY A TOVAR ZASIELALI DOPORUČENE A AKO POISTENÚ ZÁSIELKU. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY MUSÍ KUPUJÚCI UROBIŤ PÍSOMNOU FORMOU SPÔSOBOM NEVZBUDZUJÚCIM POCHYBNOSTI, ŽE DOŠLO K ODSTÚPENIU OD ZMLUVY, ALEBO V PODOBE ZÁPISU NA INOM TRVANLIVOM NOSIČI.  

4.ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY PODĽA PRECHÁDZAJÚCEHO BODU TÝCHTO OBCHODNÝCH A REKLAMAČNÝCH PODMIENOK MUSÍ OBSAHOVAŤ INFORMÁCIE : NAJMÄ IDENTIFIKÁCIU KUPUJÚCEHO (MENO A PRIEZVISKO), ČÍSLO A DÁTUM OBJEDNÁVKY, PRESNÚ ŠPECIFIKÁCIU TOVARU, SPÔSOB, AKÝM MÁ PREDÁVAJÚCI VRÁTIŤ UŽ PRIJATÉ PLNENIE, NAJMÄ ČÍSLO ÚČTU A/ALEBO POŠTOVÚ ADRESU KUPUJÚCEHO. 
 
5.TOVAR NÁM NEZASIELAJTE NA DOBIERKU,  TAKÝTO TOVAR NEBUDE PREVZATÝ.

6.PREVÁDZKOVATEĽ E-SHOPU VRÁTI ZAPLATENÉ PLNENIE ZA TOVAR / SLUŽBU VRÁTANE NÁKLADOV NA DOPRAVU V ZMYSLE UST. §9 ODS. 3) ZÁKONA Č. 102/2014 Z.Z. AKO I NÁKLADOV PREUKÁZATEĽNE VYNALOŽENÝCH NA OBJEDNANIE TOVARU DO 14 DNÍ ODO DŇA DORUČENIA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY, AVŠAK NEMUSÍ VRÁTIŤ PENIAZE SKÔR AKO JE MU DORUČENÝ TOVAR ALEBO SPOTREBITEĽ NEPREUKÁŽE ZASLANIE TOVARU, TO NEPLATÍ V PRÍPADE AK PREDÁVAJÚCI NAVRHOL, ŽE SI TOVAR VYZDVIHNE SÁM. SPOTREBITEĽ MÁ NÁROK PRI UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY NA VRÁTENIE NÁKLADOV ZA NAJLACNEJŠÍ BEŽNÝ SPÔSOB DORUČENIA PONÚKANÝ PREDÁVAJÚCIM  

7.PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SA NEUPLATŇUJE PRE TOVARY A SLUŽBY, KTORÉ SÚ VYMEDZENÉ V §7 ODS. 6 PÍSM. A) AŽ L) ZÁKONA Č. 102/2014. Z.Z., KTOREJ PREDMETOM SÚ: -PREDAJ TOVARU ZHOTOVENÉHO PODĽA OSOBITNÝCH POŽIADAVIEK SPOTREBITEĽA, TOVARU VYROBENÉHO NA MIERU ALEBO TOVARU URČENÉHO OSOBITNE PRE JEDNÉHO SPOTREBITEĽA,

8.SPOTREBITEĽ ZNÁŠA AKÉKOĽVEK ZNÍŽENIE HODNOTY TOVARU, KTORÉ BOLO SPÔSOBENÉ JEHO POUŽÍVANÍM NAD RÁMEC POTREBNÝ PRE ZISTENIE FUNKČNOSTI A VLASTNOSTÍ TOVARU. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci František Jankech - Jakub, Malinovského 39, 91501 Nové Mesto nad Váhom úplne rešpektuje ochranu Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli v rámci registrácie alebo v rámci neskorších editácií svojho profilu na webovej stránke, alebo ak ste sa prihlásili na odber spravodajcu (newsletteru). Z tohto dôvodu vyžadujeme pri registrácii len údaje nevyhnutné pre naplnenie účelu spracovávania.

Predávajúci František Jankech - Jakub, Malinovského 39, 91501 Nové Mesto nad Váhom, ako prevádzkovateľ internetového obchodu sa pri spracovaní osobných údajov riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pričom pri spracovávaní poskytnutých údajov dodržuje maximálne bezpečnostné postupy a podniká všetky náležité opatrenia, aby tieto údaje zabezpečilo pred neoprávnenými zásahmi a zneužitím tretími stranami. František Jankech - Jakub, Malinovského 39, 91501 Nové Mesto nad Váhom, má právo používať vaše osobné údaje na obchodné a marketingové účely, len s vašim výslovným súhlasom. František Jankech - Jakub, Malinovského 39, 91501 Nové Mesto nad Váhom, sa súčasne zaväzuje, že vaše osobné údaje neposkytne ani nesprístupní tretím stranám s výnimkou tých spoločností zabezpečujúcich činnosti nevyhnutné pre úspešné doručenie Vášho tovaru.

Každý registrovaný užívateľ môže v rámci svojho profilu kedykoľvek zmeniť informácie o svojej osobe. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov je možné kedykoľvek v písomnej podobe a to zaslaním odvolania na adresu , František Jankech - Jakub, Malinovského 39, 91501 Nové Mesto nad Váhom, alebo zaslaním emailu na pneuservis@jakubb.sk, pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu riadne zlikvidované v súlade so zákonom.

Zoznam spoločností ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje:

Spoločnosť zabezpečujúca prepravu Vášho tovaru. Poskytované osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, email, telefónne čísla a faxové číslo.

11.Registrácia kupujúceho pri nákupe tovaru

Zaregistrovaním sa na webovej stránke http://www.pirelli-motopneu.sk/, udeľuje registrovaný spoločnosti , ako prevádzkovateľovi tejto webovej stránky http://www.pirelli-motopneu.sk/, súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne čísla, faxové číslo) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom registrácie na internetovom obchode http://www.pirelli-motopneu.sk/.

Tento súhlas je zo strany registrovaného udelený prevádzkovateľovi – predávajúcemu po dobu trvania registrácie. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou zaslaním odvolania na adresu František Jankech - JAKUB, Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, alebo zaslaním emailu na pneuservis@jakubb.sk.sk, pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu riadne zlikvidované v súlade so zákonom.

12.Registrácia kupujúceho k zasielaniu marketingových informácií

Zaregistrovaním sa k odberu marketingových informácií na webovej stránke http://www.pirelli-motopneu.sk/, udeľuje registrovaný spoločnosti František Jankech - JAKUB, Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, ako prevádzkovateľovi tejto webovej stránky http://www.pirelli-motopneu.sk/, súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom zasielania marketingových materiálov poštou, e-mailom alebo sms a s ich zasielaním súhlasím. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi po dobu trvania registrácie. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou zaslaním odvolania na adresu František Jankech - JAKUB, Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, alebo zaslaním emailu na pneuservis@jakubb.sk.sk, pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu riadne zlikvidované v súlade so zákonom.

Ak sa nezaregistrujete k odberu marketingových informácií, tak Vaše údaje požadované podľa zákona 18/2018 Z.z. sú v súvislosti s objednávkou použité výhradne za účelom vykonania objednávky a nebudú ďalej využívané na marketingové účely.


 INŠPEKTORÁT SOI
  
SO SÍDLOM V TRENČÍNE  

PRE TRENČIANSKY KRAJ
 
HURBANOVA 59, 911 01 TRENČÍN ODBOR VÝKONU DOZORU 

TEL. Č.: 032/ 6400 109
FAXL. Č.: 032/ 6400 108 
E-MAIL:tn@soi.sk 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY PLATIA V ZNENÍ UVEDENOM NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH www.pirelli-motopneu.sk V DEŇ ODOSLANIA OBJEDNÁVKY KUPUJÚCIM, KTORÝ ICH BEZVÝHRADNE PRIJÍMA, ČO TAKTIEŽ POTVRDÍ AKTÍVNYM ODKLIKOM PRI POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY. PREVÁDZKOVATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO NA PRÍPADNÚ ZMENU ČI DOPLNENIE OBCHODNÝCH PODMIENOK. NA UZATVORENÉ OBJEDNÁVKY SA VŠAK VZŤAHUJE ZNENIE PLATNÉ V ČASE VYKONANIA OBJEDNÁVKY. 

TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY NADOBÚDAJÚ ÚČINNOSŤ DŇA 18. 11. 2016.